Yapılandırmada İdari Para Cezası ŞOKU!

GÜNDEM kategorisine 2 Eylül, 2016 tarihinde eklendi, 2.447 defa okundu

Bilindiği üzere, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce 22/8/2016 tarihinde 2016/18 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgenin,

Kapsam ve Tanımlar başlıklı bölümünün 1 inci maddesinin 5 numaralı alt bendinde;

“30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının yapılandırma kapsamına gireceği kararlaştırılmıştır.”

Diğer taraftan,Yeniden Yapılandırma Usül ve Esaslarının belirlendiği beş numaralı başlığının alt başlığı olan

5.2- İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması kısmında,

“6736 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, 30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından en geç 18/8/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) kesinleşmiş olan idari para cezaları (İPC) yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Dolayısıyla, idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilebilmesi için; fiilin işlendiği tarihin 30/6/2016 veya öncesine ait bir tarih olması ve en geç 18/8/2016 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması gerekmektedir.

Bu yapılandırmaya mahsus, idari para cezasının kesinleşmesinde, idari para cezasının borçluya tebliğ tarihinden itibaren onaltıncı gün esas alınır.

İdari para cezası;

-Belge veya bildirgenin yasal süresi dışında Kuruma verilmiş olmasından kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, belge veya bildirgenin yasal olarak verilmesi gereken son gününde,

-İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin tebligatın alındığı tarihten itibaren onbeşinci günde,

-Defter, kayıt ve belgelerin geçersiz olduğunun tespitinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil geçersiz defter, kayıt ve belgenin ilişkin olduğu ayın/dönemin son gününde, işlenmiş sayılmaktadır.”

Dolayısıyla, bir idari para cezasının 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma kapsamına girebilmesi için muhataplara en geç 3/8/2016 tarihinde tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar takip eden ilk iş gününe uzasa da, yükümlülüklerin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde de yerine getirilmemesi halinde, idari para cezasına konu fiil yasal verilmesi gereken sürenin son gününde işlenmiş sayılmaktadır. Bu nedenle, bu nitelikteki idari para cezalarının sisteme girişi sırasında, IPC’ nin Oluştuğu Tarih: __/__/____ alanına sürenin son gününün resmi tatile rastlayıp rastlamadığına bakılmaksızın, yasal sürenin son günü yazılması gerekmektedir.

Buraya kadar bahsedilenler her ne kadar normal gibi görünsede, işlemiş oldukları fiillerden dolayı idari para cezasına girmiş ilgililer açısından son derece büyük mağduriyetleri de beraberinde getirmiş bulunmaktadır.

Şöyle ki, SGK ünitelerince iş yoğunluğu v.s. sebeplerle 30/6/2016 tarihinden önceki işlenen fiillere ait olmasına rağmen, sonuçlanmayan sonuçlanmakla birlikte çözülmemiş Denetim raporları veya Resmi Kurum ve Kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler gereği tespitlerden dolayı yada, süresi dışında verilen belgelerin henüz işleme alınamamış olmasından dolayı oluşan, idari para cezalarının ilgililere ulaştırılmak üzere 7201 sayılı kanuna istinaden tebliğe çıkarılmaması sebebiyle  tebliğine imkan bulunamadığından  bu cezaların kesinleşmesinden de bahsetmenin mümkün olamayacağı,

Dolayısıyla, Yurdumuzun bir çok ilinden edinilen bilgilere göre işveren veya diğer ilgililerin, müdahale yetkisinin/etkisinin olmadığı  bu süreçten dolayı yüksek meblağlı idari para cezalarını yapılandırma kapsamına dahil edemedikleri gözlenmiştir.

Oysa, Kanun uyarınca başvuru ve peşin yada ilk taksitin ödenme sürelerine bakıldığında,

-son başvuru süresinin 31/10/2016 tarihi,

-peşin/ilk taksit ödeme son tarihinin ise 2/1/2017 olduğu görülmektedir,

Bu durumda, yukarıda bahsedildiği üzere “Bu yapılandırmaya mahsus, idari para cezasının kesinleşmesinde, idari para cezasının borçluya tebliğ tarihinden itibaren onaltıncı gün esas alınır.” İbaresinden yola çıkarak, hem Kurum açısından yüksek miktar tahsilatın gerçekleşmesi hem de, cezaya muhatap ilgililerin mağduriyetlerini giderip vatandaşın lehine işlem yapmak adına, 2/1/2017 tarihinden geriye doğru onaltı gün gittiğimizde 18/12/2016 tarihi ve öncesi yapılan idari para cezası tebliğlerinin kesinleşmesi 2/1/2017 tarihine kadar sağlanmış olacağından bu borçların yapılandırma kapsamına girmiş olması mümkün olacaktır.

Bilahare, önümüzde her hangi bir işlem sıkışıklığına (tebligat çıkarma/elden tebliğ yapma) yol açmayacak süreninde mevcut olduğu düşünülmektedir.

Örnek: x sigortalısına ait 29/6/2016 tarihinde son verilme süresi olan bir işe giriş bildirgesinin 30/6/2016 tarihinde işveren tarafından kendiliğinden verildiğini ve buna ait idari para cezasının 15/12/2016 tarihinde yine işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, bu İPC nin kesinleşme tarihinin 30/12/2016 olacağı dolayısıyla ilk taksit veya peşin ödeme süresi henüz geçmediğinden yapılandırma kapsamına alınmış olacaktır.

Kaldı ki, aynı Genelgenin,

13.8- Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar başlıklı bölümünde,

“Bu bağlamda, 2016/Haziran ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kanun yürürlük tarihi ve önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması ve bahse konu işverenlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları halinde, söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan prim borçları yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir. Söz konusu prim belgelerinin hizmet kısmı ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

Ayrıca söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan idari para cezaları ilgililere tebliğ edilecek ve kesinleşmiş idari para cezası borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.” Denilmektedir madem ki, süresi dışında mutlak İPC cihetine gidilecek belgeler açısından Kanunun yürürlük tarihi itibariyle Kuruma verilmiş olma şartıyla birlikte başvuru şartı aranmakta o vakit, 18/8/2016 tarihinde Kuruma verilen ve Haziran 2016 dönemi öncesine ait bildirgeye dair İPC nin Kanun yürürlük tarihi itibariyle kesinleşmesi mümkün bulunmamakla birlikte, başvuru süresinin de 31/10/2016 ya kadar devam ettiği düşünüldüğünde müthiş bir çelişkinin olduğu gözden kaçmayacaktır.

Netice olarak, İPC ye maruz kalmış tüm ilgililerin bu hususu göz ardı etmemesi ile SGK’nın bu süreleri bir kez daha tetkik ederek gerekli düzenlemeleri yapmasını ümit ederiz.

Etiketler : , ,

Yorum Yaz