MESAİDE UYUYAN İŞÇİNİN SÖZLEŞMESİ TAZMİNATSIZ FESHEDİLİR Mİ?

İŞ HUKUKU kategorisine 10 Kasım, 2016 tarihinde eklendi, 2.198 defa okundu

MESAİDE

 

Gece vardiyasında çalışan işçilerin yasak olmasına rağmen uyumalarına sıklıkla rastlanılmaktadır. Özellikle güvenlik görevlilerinin gece vardiyasında uyuma sorunu diğer mesleklere göre çok daha yüksek olmakla birlikte, güvenlik görevlilerinin mesai saatlerinde uyumaları, diğer mesleklere çok daha fazla riskleri beraberinde getirmektedir.

Mesai saatlerinde uyuyan işçilerin iş sözleşmelerin fesh edilme koşulları ile iş akdi fesh edilen işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenip ödenmeyeceği tereddüt konusu olduğundan, konu Yargıtay kararları ışığı altında değerlendirilecektir.

Yargıtay kararlarına göre işçinin iş sözleşmesinin tazminatlı veya tazminatsız feshedilmesinde belirleyici unsur, işçinin tehlikeli veya tehlikesiz işte çalışıyor olmasıdır.

Tehlikesiz bir işte çalışan işçi için Yargıtay. 9. Hukuk Dairesi 09.02.2009 tarih ve E. 2008/11037, K.2009/1879 sayılı Kararında,  Davacı güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır, davacı tanığının anlatımına göre işinin gereklerini yerine getirmediği, görevi sırasında uyumuş olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu eylemin sadece bir kez olduğu anlaşıldığından, bu durum işverence haklı değil, geçerli fesih nedeni olduğuna karar vermiştir.

Yargıtay bu kararında tehlikeli olmayan bir işte çalışan işçinin bir kez uyuması nedeniyle işverenin işçiyi haklı nedenle işten çıkaramayacağını, ancak geçerli nedenle çıkarabileceğini belirtmiştir.

Dolayısıyla işveren tehlikesiz bir işte çalışmakta iken ilk defa uyuduğu tespit edilen işçiyi tazminatsız olarak çıkaramayacak, buna karşın geçerli nedenle iş akdini sona erdirebileceğinden, işçiyi  tazminat ödeyerek işten çıkarabilecektir. Bu durumda işverenin ihbar ve kıdem tazminatı gibi haklarını işçiye ödemesi gerekiyor.

Tehlikeli bir işte çalışan işçi için Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  30.10.2002 tarih ve E. 2002/5385, K. 2002/20192 sayılı Kararındaİşçi, baraj inşaatında dinamit deposunda bekçi olarak çalışmaktadır. Niteliği itibariyle yapılan iş tehlikeli iştir. Bilindiği üzere kanunda işin tehlikeli olması yeterli olup zarar aranmaz. İş Kanunu’na göre işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi işverene bildirimsiz fesih hakkı verir. Davacı işçinin dinamit deposunda bekçilik yaparken uyuması yasa hükmünün tereddütsüz uygulanmasını haklı kılacağına karar vermiştir.

Haliyle, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin (ı) bendine göre   “işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi”, işverene haklı fesih hakkı vermektedir. Dolayısıyla tehlikeli bir işte çalışan güvenlik görevlisinin mesai saatleri içinde uyuması,  işverene  ihbar ve kıdem tazminatı ödemeksizin bildirimsiz/derhal/haklı nedenle fesih hakkı vermektedir.

Yorum Yaz